[accordion title=“KA01 Tvorba metodiky“ state=“close“]

Cílem klíčové aktivity je vytvoření metodik vzdělávacích programů a jejich následné sdílení v rámci portálu DUMy.cz v sekci mateřských škol. Jednotlivé metodiky budou navazovat na podané žádosti pro akreditaci v systému DVPP pro jednotlivé vzdělávací moduly.

KA bude realizována v počátku projektu jako proces tvorby prvních metodických materiálů projektu.

Metodiky budou vznikat pod vedením odborníků, kteří s danou tematikou mají dlouhodobé zkušenosti (jak odborné v oblasti ICT, tak pedagogické). Na vytváření se budou podílet především odborní garanti, metodik ICT a postupně všichni lektoři projektu. Ti se se budou podílet na vzdělávání učitelů a ředitelů MŠ a při tvorbě metodik sehrají roli důležité zpětné vazby.

Texty všech metodik budou po ukončení projektu k dispozici na portálu DUMY.cz. Výstupem budou dokumenty zpracované jak pro potřeby prezenčního vzdělávání včetně webinářů, tak pro vzdělávání s využitím e-learningu.

[/accordion]

[accordion title=“KA02 Odborné semináře pro vedoucí pracovníky MŠ“ state=“close“]

V rámci KA bude realizován jeden dvoudenní seminář pro ředitele všech zapojených MŠ a dva online webináře.
Z části bude seminář věnován akreditovanému vzdělávání ředitelů MŠ, z části seznámení s úlohou vedoucích pracovníků MŠ, která je pro úspěch projektu nesmírně důležitá.

Akreditované vzdělávání:

  • Problematika polytechnického vzdělávání v předškolní výchově (4 hodiny)
  • Moderní trendy a možnosti využití IC technologií pro efektivní řízení školy (4 hodiny)

Vedoucí pracovníci se v podstatě seznámí i s úskalími při zavádění a využití moderních prostředků ICT ve výuce dětí předškolního věku.

Cílem KA je kromě akreditovaného vzdělávání seznámit do projektu zapojené ředitele mateřských škol s konkrétními možnostmi, které projekt nabízí, a s výstupy, které v rámci projektu vzniknou.  Dále bude představen konkrétní časový kalendář realizovaných prezenčních i online vzdělávacích akcí pro danou MŠ a způsob komunikace s projektovým týmem. Navazující dvojice webinářů potom shrnuje některá témata.

Tato klíčová aktivita bude navazovat na proces tvorby prvních metodických materiálů projektu (KA01). Její realizace začne v červenci 2014 (příprava semináře) Samotný seminář se uskuteční po zahájení šk. roku 2014/15. Následně bude pro potřeby projektu a vedení MŠ monitorován průběh vzdělávání a výstupy tohoto procesu budou včleněny do dvojice webinářů (listopad 2014 a únor 2015). Lektoři se budou podílet i na závěrečném odborném semináři projektu.

[/accordion]

[accordion title=“KA03 Úvodní vzdělávání pedagogů v práci s interaktivní technikou“ state=“close“]

Cílem kurzů bude seznámit učitele se základy práce na počítači a s tvorbou digitálních materiálů pro výuku, s možnostmi získávání zdrojů informací, jejich ověřením a efektivním zpracováním do podoby vhodné k výuce.

Kurzy Práce s interaktivní technikou jsou určeny pro začínající uživatele, kteří se chtějí naučit efektivně využívat interaktivní techniku při výuce a zajistit tak začlenění nových technologií do vyučování. Účastníci kurzu se seznámí s možnostmi využití ICT pro výuku dětí předškolního věku, s interaktivní technikou, prakticky si vyzkouší připojení interaktivní techniky k PC, spuštění připravené prezentace. Účastník kurzu se seznámí s prací v interaktivním SW a zasazením technického řešení do běžných prezentačních dovedností.

Kurz bude probíhat individuálně v každé zapojené mateřské škole zvlášť s využitím zapůjčené techniky. Délka kurzu je 4hodiny.

KA bude realizována v začátku projektu již během prázdnin, kdy se na základě zpracované metodiky začnou připravovat lektoři, kteří budou realizovat samotné vzdělávání. Termíny seminářů budou voleny se zahájením školního roku tak, aby na toto téma mohly navázat další důležité aktivity, především KA04 (Vzdělávání v oblasti polytechnické výchovy) a KA05 (Moderní formy interaktivní výuky).

[/accordion]

[accordion title=“KA04 Vzdělávání pedagogů v oblasti polytechnické výchovy“ state=“close“]

Obsahem této KA je vzdělávání pedagogů MŠ v rámci jednoho čtyřhodinového prezenčního kurzu a dvou hodinových webinářů (celkový rozsah 6 hodin), kde budou učitelé seznámeni s tím, jak se polytechnická výchova promítá do vzdělávacího programu pro mateřské školy.  Pochopí, jak se prolíná polytechnické výchova rámcovými cíli vzdělávacího programu a kde hledat její prvky v rozvoji klíčových kompetencí vzdělávaného dítěte. Diskutovány budou jednotlivé vzdělávací oblasti předškolního vzdělávání.
Webináře se budou věnovat vhodnému včleňování prvků polytechnického vzdělávání do práce s ICT technologiemi. Tematicky se tak propojí KA04 a KA05.

Zatímco prezenční vzdělávání ve formě čtyřhodinového kurzu bude probíhat individuálně v každé zapojené mateřské škole zvlášť, webináře budou vyučovány společně ve skupinách po 20 až 30 účastnících.

Klíčová aktivita bude zahájena přípravou lektorů, vlastní vzdělávání v prezenčních formách se uskuteční v listopadu a prosinci 2014, termín webinářů bude vázán na průběh KA05 Moderní formy interaktivní výuky. Jejich konání předpokládáme v únoru a v květnu 2015.

[/accordion]

[accordion title=“KA05 Moderní formy interaktivní výuky“ state=“close“]

Klíčová aktivita sestává ze tří prezenčních seminářů rozdělených na tři vyučovací dny a s celkovým rozsahem 12 výukových hodin. Učitel MŠ bude proškolen v tvorbě interaktivních materiálů a naučí se je využívat ve výuce. Cílem výuky bude také metodika práce s didaktickým kufříkem. Pedagog se naučí převádět základní děje z přírody, života anebo ze světa techniky na jednoduché procesy a znázorňovat je právě v kombinaci mechanické pomůcky (kufřík) a moderní informační technologie. Třetí seminář se bude věnovat začleňování takto vytvořených didaktických modelů do výuky v mateřské škole. Pedagogové se naučí vytvářet interaktivní výukové materiály jak v digitální podobě, tak i v kombinaci s klasickými pomůckami. Pedagogové budou v rámci KA05 vedeni k tomu, aby každý z nich aktivně vytvořil 4 interaktivní materiály vztahující se k polytechnickému vzdělávání dětí i k regionu, kde pedagog působí. Vlastní tvorbou si nejlépe pedagog osvojí nabyté znalosti.

Cílem modulů je naučit učitele vytvořit interaktivní materiál pro výuku a osvojit si metody interaktivní výuky při využití prostředků ICT. Ukázat učitelům cesty k jejich využití pro výuku v polytechnickém vzdělávání.

Vzdělávací část KA bude probíhat od listopadu 2014 do května 2015, předcházet jí bude důkladná příprava lektorů, ukončena bude prezentací nejlepších výsledků na závěrečném odborném semináři.

[/accordion]

[accordion title=“KA06 Sdílení získaných zkušeností a výukových materiálů“ state=“close“]

Cílem KA je podpořit profesní rozvoj pedagogů tím, že bude odborně ohodnocena jejich samostatná práce při tvorbě 4 interaktivních výukových materiálů v rámci KA05. Dílčím cílem je umožnit celé cílové skupině pedagogů MŠ sdílet jednotlivé materiály, mít možnost je stahovat a inspirovat se při další samostatné tvorbě. Cílem je tedy vytvořit zdroj inspirace pro polytechnickou výchovu dětí předškolního věku, směrovat učitele hledat náměty, sdílet své zkušenosti a kompetence získané v projektu. Hlavním nástrojem naplnění tohoto cíle bude portál www.dumy.cz, sekce pro mateřské školy. Portál má pro tyto účely již vytvořenu potřebnou infrastrukturu.

Součástí KA je metodická online podpora pro pedagogy vytvářející materiály, která jim poskytne průběžnou kontrolu nad kvalitou i metodickou správností vytvářeného materiálu. V rámci KA bude dbáno na to, aby materiály před zveřejněním souvisely s polytechnickým vzděláváním dětí předškolního věku, byly v souladu s autorským zákonem a vykazovaly dobrou didaktickou kvalitu.

Tato aktivita bude naplňována průběžně po celou dobu projektu, nicméně její nejaktivnější fáze bude korespondovat se vzdělávací částí KA05 (listopad 2014 až duben 2015).

[/accordion]

[accordion title=“KA07 Závěrečný odborný seminář a evaluace projektových aktivit projektu“ state=“close“]

Kvalitní evaluace projektu je podmínkou jeho úspěšné realizace a rozhoduje o jeho pokračování i po ukončení financování z ESF. Smyslem evaluace, a tedy KA07 je nejenom vyhodnocení úspěšnosti projektu, ale také průběžná korekce ostatních klíčových aktivit projektu. Autoři projektu si velmi dobře uvědomují, že v rámci projektu realizují činnosti v oblasti vzdělávání dosud ne často řešené a z hlediska role předškolního vzdělávání pro celoživotní dráhu dítěte nesmírně důležité.

Aktivita má proto průběžně hodnotit, zda projekt plní své cíle, co konkrétně přináší pedagogům a vedoucím pracovníkům MŠ, jak je průběžně organizován. Průběžná a závěrečná evaluace projektu proto bude sloužit k objektivizaci zpětné vazby, ke korekci jednotlivých KA, k získání více úhlů pohledu na projekt a jeho výsledky a podkladů pro prezentaci projektu v cílové skupině. Důsledně prováděnou evaluací bude korigováno vzdělávání vedoucích pracovníků a pedagogů MŠ a usměrňován proces vzájemného prolínání polytechnického vzdělávání a aktivní podpory výchovy a vzdělávání prostřednictvím ICT. Vrcholným výsledkem bude závěrečná evaluační zpráva, která poslouží k finalizaci metodik a zároveň jako podklad pro závěrečný odborný seminář, na který budou pozváni zástupci mateřských škol (obě cílové skupiny – vedoucí pracovníci i řadoví učitelé MŠ).

Evaluace projektu bude probíhat po celou dobu jeho trvání, zintenzivní v závěru, kdy bude docházet k finálním úpravám výstupů projektu anebo KA (metodiky, didaktické materiály) a k přípravě a realizaci závěrečného odborného semináře.

[/accordion]